top of page

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Ikigai Naturals, email: ikigainaturals@outlook.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby przesłać informację, dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

Adresat: Ikigai Naturals

 

Ja [imię i nazwisko] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy: nr zamówienia, nazwa produktu]. Data zawarcia umowy to [proszę podać datę zakupu]. Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

[imię i nazwisko]
[adres]
[data i podpis]*

*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

bottom of page