top of page

Przysługujące Ci prawa

Apply Now

Job Type

About the Role

Requirements

W związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

b) sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),

g) cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa możesz zrealizować, pisząc do mnie na adres e-mail: [ikigainaturals@outlook.com].

Dodatkowo, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg możesz znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

About the Company

Apply Now
bottom of page